YLEISET SOPIMUSEHDOT

1. Näitä sopimusehtoja (jäljempänä "Ehdot") sovelletaan sähköisesti tai puhelimitse tuotettujen mediapalvelujen tarjoamiseen tai myymiseen mainostajalle (jäljempänä "Asiakas") sekä Asiakkaan tietojen, ilmoitusten ja mainosten esittämiseen ja julkaisemiseen sähköisessä palvelussa (www.bisnes-link.com).

2. Sopimus Palvelusta (jäljempänä "Sopimus") syntyy sen sisältöisenä, kuin Asiakkaan ja Palveluntuottajan välillä on tilausta tehtäessä kirjallisesti tai sähköisesti sovittu. Asiakkaalle toimitetaan kirjallinen tarjous/tilauslomake. Sopimuksen synty edellyttää tarjous/tilauslomakkeen kirjallisen vahvistamisen asiakkaan toimesta. Palvelun tilaus voidaan peruuttaa tai siihen voidaan tehdä muutoksia seitsemän (7) päivän kuluessa tilauspäivämäärästä, jona aikana peruutetusta tilauksesta ei aiheudu Asiakkaalle kustannuksia. Peruutus tulee toimittaa kirjallisesti. Myöhemmin peruutetut tilaukset eivät vapauta Asiakasta maksuvelvoitteesta.

3. Sopimuksen voimassaolo. Sopimus tehdään pääsääntöisesti määräaikaiseksi. Jakso on aikamääre(kaksi viikkoa), jonka aikana Asiakkaan mainos esitetään etusivun mainoskierrossa www.bisnes-link.com- palvelussa. Tänä aikana ja myös jaksojen päätyttyä Asiakkaan mainos on esillä “ Yrityshakurekisteri”- sivulla. Jaksojen lopullinen lukumäärä määräytyy Sopimuksessa mainitun lukumäärän mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus muuttaa jaksojen lukumäärää ennen hyväksytyn Sopimuksen palauttamista Palveluntuottajalle.

4. Osapuolilla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta. Palveluntuottajalla on kuitenkin ilman Asiakkaan suostumusta oikeus siirtää Sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle, jolle Sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy, tai samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Palveluntuottajalla on lisäksi oikeus siirtää Sopimukseen perustuva saatavansa kolmannelle osapuolelle.

5. Palveluntuottaja ei takaa, että Palvelu on käytössä keskeytyksettä, mutta pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan lieventämään mahdollisten tietoliikennehäiriöiden aiheuttamia seurauksia. Palveluntuottaja ei kuitenkaan vastaa siitä riippumattomista tietoliikennehäiriöistä tai muista katkoksista eikä näiden seurauksista. Palveluntuottajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelun tuottaminen, jos se on tarpeen esimerkiksi päivitys-, huolto-, tai korjaustoimenpiteiden takia tai tietoliikenteen tai tietojärjestelmien häiriöiden vuoksi. Palveluntuottaja voi tehdä muutoksia sähköisiin palveluihin. Mahdolliset muutokset eivät vaikuta Sopimuksen ehtoihin.

6. Palveluntuottajalla on oikeus teettää Sopimukseen sisältyviä tehtäviä kolmannella osapuolella. Palveluntuottaja ei takaa mainoksen virheetöntä tai häiriötöntä esittämistä sähköisissä palveluissa. Palveluntuottaja ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia se ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Mainos julkaistaan kuukauden sisällä Sopimuksen hyväksymispäivämäärästä.

7. Asiakas vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta ja siitä, että sähköisissä palveluissa julkaistava materiaali ei ole ristiriidassa lain, hyvien tapojen, mainonnan eettisten sääntöjen tai vakiintuneen kauppatavan kanssa. Asiakas vastaa siitä, ettei mikään materiaali (linkit mukaan lukien) loukkaa toisen osapuolen tai kolmannen tekijänoikeutta, muita immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia. Mikäli Palveluntuottajalla on syy olettaa, että materiaali ei ole tämän mukaista, Palveluntuottajalla on oikeus poistaa materiaali ilman Asiakkaan suostumusta, mutta ei velvollisuutta tähän. Palveluntuottaja pidättää itsellään oikeuden Asiakkaan ilmoittamien tietojen ulkoasun muutoksiin. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan Palveluntuottajaa vastaan esitettyihin vaatimuksiin, joita esitetään sillä perusteella, ettei Asiakkaan toimittama materiaali ole tämän kohdan mukaista. Edellä mainitusta riippumatta Palveluntarjoajalla on aina niin halutessaan oikeus vastata tällaisiin vaatimuksiin ja hoitaa puolustus itse asiakkaan kustannuksella.

8. Asiakas luovuttaa tällä Sopimuksella Palveluntuottajalle Sopimuksen toteutusta varten oikeuden korvauksetta käyttää ja muunnella Asiakkaan luovuttamaa kirjallista tai kuvallista materiaalia Sopimuksen mukaisissa tai muissa Palveluntarjoajan valitsemissa medioissa. Asiakkaan tulee toimittaa materiaali Palveluntuottajalle viimeistään seitsemän (7) työpäivän kuluessa Sopimuksen hyväksymispäivämäärästä, tai Palveluntuottajalla on oikeus käyttää mainosta varten kaikki yleisesti saatavilla oleva materiaali Asiakkaasta. Palveluntuottajalla on oikeus luovuttaa saatuihin Asiakkaan materiaaleihin liittyvät käyttöoikeudet edelleen. Palveluntuottaja ei ole velvollinen palauttamaan Asiakkaalle tältä saamaansa kirjallista tai kuvallista materiaalia.

9. Palveluntuottaja tai muu Palveluntuottajan valtuuttama taho laskuttaa Asiakkaalta Sopimuksen mukaisen hinnan sekä muut palkkiot ja kulut. Palveluntuottajalla on oikeus laskuttaa Asiakasta etukäteen. Maksuehto on 10 päivää netto laskun päiväyksestä. Myöhästyneestä suorituksesta peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien. Laskun muistutusaika on 8 päivää laskun päiväyksestä. Maksun viivästyessä Palveluntuottaja ei takaa, että mainos julkaistaan kohdan 6 esittämässä aikataulussa.

10. Palveluntuottaja (www.bisnes-link.com) on maksullisia ja maksuttomia sähköisiä palveluja tuottava palvelu. www.bisnes-link.com on tuote, jonka omistaa International Media Group Limited , Room 1203, 12/F, Tower 3, 33 Canton Road, Kowloon, Hong Kong.

11. Palveluntuottajalla on oikeus keskeyttää minkä tahansa Asiakasta koskevan materiaalin julkaiseminen milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta seuraavissa tapauksissa:(A) Asiakas ei ole maksanut Sopimuksen mukaisia maksuja tai(B) Asiakas ei ole noudattanut muita sopimusvelvoitteitaan eikä ole seitsemän (7) päivän kuluessa kirjallisen huomautuksen lähettämisestä korjannut sopimusrikkomustaan tai (C) Asiakas on konkurssissa tai yrityssaneerauksessa tai muutoin sellaisessa taloudellisessa tilassa, ettei Asiakkaan voida odottaa täyttävän Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, tai (D) Palveluntuottajalla on perusteltu syy olettaa, että materiaali voi olla Sopimuksen tai Ehtojen kohdan 7 vastaista, tai (E) Asiakasta ei tavoiteta jonkin Sopimukseen liittyvän asian selvittämiseksi tai (F) Palveluntarjoajalla on muu materiaalin sisältöön perustuva perusteltu syy keskeyttää materiaalin julkaiseminen. Palveluntuottaja pyrkii viipymättä ilmoittamaan Asiakkaalle materiaalin julkaisemisen keskeyttämisestä. Materiaalin julkaisemisen keskeyttäminen ei vapauta Asiakasta maksuvelvoitteesta.

12. Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa Sopimus, mikäli sen täyttyminen ylivoimaisen esteen jatkumisen vuoksi viivästyy enemmän kuin kolme (3) kuukautta sovitusta ajankohdasta. Palveluntuottajalla on lisäksi oikeus purkaa Sopimus osittain tai kokonaan, jos Asiakas ei ole korjannut Ehtojen kohdassa 11 tarkoitettua seikkaa neljäntoista (14) päivän kuluessa kirjallisen huomautuksen lähettämisestä. Palveluntuottajalla on Asiakkaan rikkeestä aiheutuvan Sopimuksen purkautumisen yhteydessä oikeus saada täysi korvaus kaikista Sopimuksen perusteella suoritetuista palveluista sekä kohtuullinen vahingonkorvaus muista Sopimuksen johdosta aiheutuneista kustannuksista.

13. Palveluntuottaja pyrkii korvaamaan mainoksen julkaisemisessa tapahtuneen virheen, estymisen tai viivästymisen taikka muun häiriötilanteen ensisijaisesti mainoksen julkaisuajan pidentämisellä tai uudelleen esittämisellä. Asiakkaan on esitettävä Palveluntarjoajalle kirjallinen huomautus virheestä, viivästyksestä tai muusta häiriöstä välittömästi ja viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa aineiston julkaisemisen alkamisesta. Palveluntuottaja ei vastaa ylivoimaisesta esteestä tai Asiakkaasta johtuvien vahinkojen korvaamisesta. Kaikissa tapauksissa Palveluntuottajan vahingonkorvausvastuu rajoittuu kaikkien Sopimuksesta aiheutuvien ja siihen liittyvien vahinkojen osalta ainoastaan välittömiin vahinkoihin ja kuitenkin enintään Asiakkaan Sopimuksen perusteella maksamaan määrään. Palveluntuottaja ei ole vastuussa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvasta liikevoiton menetyksestä, muusta liiketoiminnan häiriintymisestä tai muustakaan välillisestä vahingosta tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvasta vahingosta.

14. Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. 15. Nämä ehdot tulevat voimaan 1.1.2015 ja ovat voimassa toistaiseksi. Palveluntuottaja pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja. Mikäli sopimusehtojen muuttuessa palvelu muuttuu olennaisella tavalla, on Asiakkaalla oikeus irtisanoa Sopimus 30 päivän kuluessa uusien Ehtojen voimaantulosta.